Misja

Działalność Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie oparta jest na aktach prawnych i Konstytucji Republiki Litewskiej, a celem tej działalności jest m.in.:

  • niesienie pomocy zmierzającej ku poprawie sytuacji zdrowotnej mieszkańców Wileńszczyzny, w większości zamieszkałej przez Polaków;

  • prowadzenie stałej działalności oświatowo-medycznej w języku polskim, na łamach prasy i w audycjach radiowych, a także w Internecie i mediach społecznościowych;

  • świadczenie praktycznej pomocy w kształceniu młodzieży polskiej na Litwie (kursy przygotowawcze dla pragnących studiować medycynę, dokształcanie w kierunkowych przedmiotach na studia medyczne, pośredniczenie w organizowaniu praktyk medycznych dla studentów uczelni z Litwy i Polski i inne formy kształcenia);

  • doskonalenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia (dzięki kontaktom z Naczelną Izbą Lekarską, z pomocą i pośrednictwem Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, lekarze Polacy na Litwie mają szerokie możliwości dokształcania się w Polsce. W latach 1989-2004 lekarze PSML ponad 200 razy skorzystali z dokształcających staży w Polsce. Dokształcanie lekarzy były organizowane przez Naczelną Radę Lekarską i z pomocą Okręgowych Izb Lekarskich: kujawsko-pomorskiej, dolnośląskiej, warszawskiej i innych);

  • udział (od 2003 r.) w Programie działań wspólnot Europejskich na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego. Lekarze PSML mają możliwość dokształcania się indywidualnie – w bibliotece Universitetas Studiorum Polona Vilnensis zgromadzono ponad 5 tys. egzemplarzy fachowej literatury medycznej przekazanych przez ofiarodawców z Polski;

  • godne reprezentowanie polskiego środowiska medycznego wobec władz i innych organizacji na Litwie.